Serwis

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI:

 1. Od czerwca 2020 r. urządzenia marki kerg są wprowadzane do obrotu na terenie Polski przez HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków.
 2. HSK DATA Ltd Sp. z o.o. zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe działanie oferowanych urządzeń pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji oraz pod warunkiem, że nie były one modyfikowane ani demontowane przez osoby nieupoważnione.
 3. Gwarancji udziela HSK DATA Ltd Sp. z o.o. (zwana dalej Gwarantem), wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na okres 2 lat, licząc od daty zakupu.
 4. Gwarancją objęte są wyłącznie urządzenia wyprodukowane przez HSK Data Ltd Sp. z o.o.
 5. Naprawy gwarancyjne wykonywane są wyłącznie przez HSK DATA Ltd Sp. z o.o. Zabrania się jakichkolwiek samodzielnych prób demontażu, modyfikacji, przeróbek czy napraw urządzenia.
 6. Gwarant odpowiada za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania oraz wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca. Gwarancją nie są objęte bezpieczniki, elementy przeciwprzepięciowe oraz uszkodzenia mechaniczne urządzenia.
 7. W przypadku naprawy lub wymiany urządzenia, udziela się gwarancji na pozostały czas pierwotnego okresu gwarancyjnego, wydłużony o czas, przez który nie można było korzystać z urządzenia w związku ze złożoną reklamacją.
 8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

PRZEBIEG PROCEDURY REKLAMACYJNEJ:

 1. W przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenie należy dostarczyć do siedziby HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, firmą kurierską, na koszt Gwaranta. Aby skorzystać z bezpłatnego transportu reklamowanego urządzenia, należy wypełnić formularz reklamacyjny. Po otrzymaniu zgłoszenia, Gwarant poinformuje, w jaki sposób skorzystać z firmy kurierskiej. Gwarant zastrzega, iż pokrywa jedynie koszty przesyłek standardowych bez dodatkowych opłat takich jak: ubezpieczenie przesyłki, ekspresowa dostawa itp.
 2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji oraz w przypadku naprawy pogwarancyjnej koszt transportu w obie strony pokrywa klient.
 3. Do reklamowanego urządzenia należy dołączyć kopię dowodu zakupu a także krótki opis uszkodzenia oraz dane kontaktowe klienta.
 4. Wady lub uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie 14 dni od daty dostarczenia go do siedziby HSK DATA Ltd Sp. z o.o.

Formularz reklamacyjny
Dowód zakupu * (jpg/jpeg/png/gif/pdf do 1MB)

Opcjonalne załączniki (jpg/jpeg/png/gif/pdf do 1MB każdy)


Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest firma HSK Data Ltd. sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. E. Godlewskiego 22 30-198 Kraków. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego zgodnie z polityką prywatności. Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do GIODO/PUODO. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.

* Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione

Uwaga!

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza reklamacyjnego, na podany adres email zostaną przesłane dane, dotyczące sposobu skorzystania z bezpłatnej przesyłki kurierskiej.

Firma HSK Data jest właścicielem marek kerg, acar i AXON. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z produktami naszej firmy. Gwarantujemy najwyższą jakość produktów i profesjonalną obsługę klienta jak również możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb.